ข้อมูลที่พวกเราควรศึกษาค้นคว้าวิธีการใช้บริการรวมทั้งวิธีการ